Welkom

Welkom op de website van het Commissie Financieel Beheer van de Gereformeerde Kerken Nederland.

De Commissie Financieel Beheer (CFB) is door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) benoemd en heeft tot taak de gezamenlijke financiële- en beheerszaken te behartigen.

De Gereformeerde Kerken Nederland is de naam van het kerkverband dat op 26 november 2009 tot stand is gekomen.

Deze kerken erkennen de Heilige Schrift als Gods Woord en willen daarnaar leven.

Zij aanvaarden de belijdenisgeschriften (de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse Catechismus en de Dordtse Leerregels) en houden zich aan de gereformeerde Kerkorde (editie Generale Synode van Groningen-Zuid 1978).

Meer informatie over de Gereformeerde Kerken Nederland is te vinden op www.gereformeerdekerkennederland.nl

Leave a Comment