ANBI

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Commissie Financieel Beheer
RSIN/Fiscaal nummer: 856634967
Website adres: https://www.cfbgkn.nl
E-mail: cfbgkn@gmail.com
Adres: Renettengaarde 1
Postcode: 3181 PW
Plaats: Rozenburg

De Commissie Financieel Beheer (CFB) is de door de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) benoemde commissie die tot taak heeft de gezamenlijke financiële- en beheerszaken te behartigen.

Informatie over de Gereformeerde Kerken Nederland is te vinden op www.gereformeerdekerkennederland.nl.

De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Kerkorde, zoals deze door de Gereformeerde kerken in Nederland in 1978 is vastgesteld.

Het kerkverband van de Gereformeerde Kerken Nederland is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

De Gereformeerde Kerken Nederland hebben van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren (zoals de Commissie Financieel Beheer) zijn aangewezen als ANBI.

B. Samenstelling bestuur

Zie de INSTRUCTIE VOOR DE COMMISSIE FINANCIEEL BEHEER.

C. Doelstelling/visie

Zie de INSTRUCTIE VOOR DE COMMISSIE FINANCIEEL BEHEER.

D. Beleidsplan

Zie de INSTRUCTIE VOOR DE COMMISSIE FINANCIEEL BEHEER.

E. Beloningsbeleid

De leden van de Commissie Financieel Beheer ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed, zie artikel 5 van de Zie de INSTRUCTIE VOOR DE COMMISSIE FINANCIEEL BEHEER.

F. Verslag activiteiten

Notulen van vergaderingen en rapporten en verslagen van commissies en deputaatschappen worden naar de deelnemende kerken gezonden.

G. Voorgenomen bestedingen

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Jaarrekening CFB
Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. De Commissie Financieel Beheer heeft de opdracht middels het innen van quota bij de plaatselijke kerken op basis van het aantal kerkleden geldmiddelen in te zamelen.